ملاصدرا را چرا باید بزرگ داشت؟
35 بازدید
محل نشر: روزنامه ایران
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس از آنکه با حمله مغول ها جریان پویای فرهنگ اسلامی دچار وقفه شد یک تصور این که دیگر بار ستاره ای در این آسمان بدرخشد دشوار می نمود هرچند علوم مختلف با تکیه بر آنچه از گذشته وجود داشت آرام و بی سر وصدا، بی توش و توان حرکتی و بی سوز و ساز رخداد تازه ای در جریان بود. در واقع آنچه با طلوع فلسفه صدرایی اتفاق افتاد یک شوک فکری به قلب فلسفه اسلامی بود و اگرچه مخالفت های فراوانی را در عصر خود بر انگیخت نام ملاصدرا را به عنوان اولین احیاگر علم اسلامی پس از افول نسبی تمدن اسلامی ثبت کرد.